Honden Toegestaan

Honden Toegestaan heeft een overzicht van vakantiewoningen, hotels, bed and breakfast van een groot aantal partners en particuliere aanbieders.

Partners

Partners zijn de partijen wiens diverse accommodatietypen worden aangeboden.

Voorwaarden accommodatiehuur

De huurvoorwaarden van onze partners zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en de aanbieder.

Huisregels

Naast de huurvoorwaarden zijn op het huurcontract toepasselijk de huisregels zoals de verhuurder deze heeft vastgesteld.

Aankoop- en leveringsvoorwaarden

De aankoop- en leveringsvoorwaarden van onze partners zijn van toepassing op de aanschaf van de producten die getoond worden op de website van Honden Toegestaan.

Verplichtingen partners

Partners stellen aan de klant onder hun voorwaarden hun diensten ter beschikking aan de klant en dragen zorg voor een goede afwikkeling van de overeenkomst. Daarnaast zorgen zij voor de eventuele klachtenafhandeling en het beantwoorden van specifieke vragen die gerelateerd zijn aan hun dienstverlening in het geval dat Honden Toegestaan hiernaar moet verwijzen.

Verplichtingen klant

Klanten hebben bij het gebruik van de website van Honden Toegestaan kennis genomen van de algemene voorwaarden van Honden Toegestaan en stemmen derhalve in met het hierin gestelde.
Klanten dienen voor het bevestigen van een overeenkomst ervoor zorg te dragen dat zij op de hoogte zijn van de geldende voorwaarden van een partner.
Klanten betalen aan Honden Toegestaan of aan haar partners binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn.
De accommodatiebeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen en honden per accommodatie. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden, mits dit niet uitdrukkelijk (schriftelijk) is overeengekomen met Honden Toegestaan of de desbetreffende partner.

Aansprakelijkheid

Aan de getoonde informatie en foto′s op de Honden Toegestaan website kunnen geen rechten worden ontleend.
Honden Toegestaan kan jegens huurders of kopers op generlei wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de (huur)overeenkomst of welke daarmee samenhangende verplichting ook. Honden Toegestaan is derhalve niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken partner(s), noch voor de juistheid van de door deze partner(s) verstrekte informatie of fotomateriaal getoond op de Honden Toegestaan website.
Honden Toegestaan is jegens huurder of koper niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of in enige berichtgeving richting de gebruiker van de website.
Indien en voor zover Honden Toegestaan jegens huurder of koper al aansprakelijk is uit welke hoofde ook, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het boekingsbedrag of bemiddelingsfee waarop de partner jegens Honden Toegestaan aanspraak heeft

Klachten

Afhandeling van klachten bij aanschaf, boeking of reservering van een accommodatietype of product geschiedt conform de voorwaarden van de desbetreffende partner.
In geval van klachten die optreden tussen de klant en een partner heeft Honden Toegestaan geen bemiddelende rol.

Wettelijke bepalingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wet. U verklaart hierbij toe te stemmen onderworpen te zijn aan de jurisdictie van Nederlandse rechtbanken in alle conflicten die onverhoopt kunnen ontstaan uit het gebruik van deze website.

Aanpassing van de voorwaarden

Honden Toegestaan behoud zich het recht voor de voorwaarden waaronder deze site wordt aangeboden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen.